flower

בשנה בה אדמת הארץ נספגה בדם גיבורים, אנו זוכרים וצומחים מצוואתם: חיים ותקומה.

ביום הזיכרון הקרוב נענוד כולנו את סיכת פרח דם המכבים המסמלת ומזכירה את הצמיחה למרות ומתוך השכול והשבר.

תרומה

*בני משפחות שכולות מוזמנים לאסוף סיכות ללא תשלום מהעמדות הפתוחות

אנחנו מגש הכסף שעליו לך
ניתנה מדינת היהודים